USNESENÍ Č. 05/2009 – 21.09.2009 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 05/2009 – 21.09.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 05/2009 – 21.09.2009

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 21.09.2009

 

Usnesení č. 87/2009:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Jaroslava Rožně, Milana Taichmana a MVDr. Ladislava Vyskočila.

Usnesení č. 88/2009:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Altmana a Ing. Ivana Bědajánka.

Usnesení č. 89/2009:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání 25.06.2009 a 20.07.2009, kterou předložila Olga Kastnerová, předsedkyně kontrolního výboru.

Usnesení č. 90/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozhodnutí starosty č. 21/2009 – 24/2009 vydaná od 25.06.2009 do 21.09.2009.

Usnesení č. 91/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 37/2009 – 47/2009 vydaná v červenci 2009 a  č. 48/2009 a 49/2009 vydaná v srpnu 2009.

Usnesení č. 92/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost pana MUDr Michala Tauše, bytem Žitomírská 265/2, 101 00 Praha 10, o odkoupení části p.p.č. 2710/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.

Usnesení č. 93/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2710/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Kupujícím je pan Miroslav Bufka, bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou 365. Přesná výměra vznikne na základě geometrického plánu, kupní cena bude stanovena podle znaleckého posudku. Veškeré náklady související s prodejem hradí kupující. Daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.

Záměr prodeje byl zveřejně od 18.08.2009 do 02.09.2009.

Usnesení č. 94/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2708/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Kupujícím je pan Miroslav Altman, bytem Klenovská 345, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Přesná výměra vznikne na základě geometrického plánu, kupní cena bude stanovena podle znaleckého posudku. Veškeré náklady související s prodejem hradí kupující. Daň z převodu nemovitosti hradí prodávající.

Záměr prodeje byl zveřejně od 29.07.2009 do 14.08.2009.

Usnesení č. 95/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel do majetku města. Předmětem převodu jsou p.p.č. 30/5, 275/2, 276/3, 276/4, 851/3, 1419/1, 1421 to vše v k.ú. Petrovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 60000 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Českou republiku – hospodařit s majetkem státu přísluší Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Usnesení č. 96/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel do majetku města. Předmětem převodu jsou p.p.č. 949/1, 953/1, 958/2, 959/1, 959/2, 977/1, 979/1, 981 to vše v k.ú. Spůle, zapsáno na LV 60000 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Českou republiku – hospodařit s majetkem státu přísluší Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Usnesení č. 97/2009:

Zastupitelstvo města odmítlo nabídku na odkoupení 1/3 p.p.č. 350 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 410 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, kterou městu učinil pan Zbyněk Klasna, bytem Na vysočanských vinicích 404/31, 190 00 Praha.

Usnesení č. 98/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo usnesením č. 86/2009 ze dne 20.07.2009 o prodeji p.p.č. 2407/130 o celkové výměře 17058 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to firmě IMOWEST s.r.o., se sídlen Na Roudné 443 18, 301 00 Plzeň.

Tímto usnesením č. 98/2009 stanovuje zastupitelstvo města datum 14.12.2009 jako termín k realizaci usnesení č. 86/2009 ze dne 20.07.2009 (tj. podpis kupní smlouvy a provedení návrhu na vklad do katastru nemovitostí). V případě, že stanovený termín nebude dodržen, pozbývá usnesení č. 86/2009 ze dne 20.07.2009 platnosti.

Usnesení č. 99/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo, že realizace schváleného prodeje (tj. podpis kupní smlouvy a provedení návrhu na vklad do katastru nemovitostí) musí být provedena nejpozději do 60ti dnů ode dne přijetí usnesení o prodeji zastupitelstvem města. Pokud nebude schválený prodej realizován ve stanovené lhůtě, pozbývá usnesení zastupitelstva města platnosti a zastupitelstvo města tuto skutečnost vezme na vědomí na následujícm veřejném zasedání.

Usnesení č. 100/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 297/4 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 297 a čp. 298 na st.p.č. 326/1 a st.p.č. 326/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 712/17925 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 28.06.2005  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Vojtěch Chládek, bytem Sídliště 297, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 1468/2005 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 29.06.2005.

Usnesení č. 101/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 264/4 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 264 na st.p.č. 278 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 2/9 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 15.12.2003  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Miluše Babková, bytem Sídliště 264, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy

Usnesení č. 102/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 355/1 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 355 a čp. 356 na st.p.č. 470 a st.p.č. 471 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 8259/121771 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 29.10.2004  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Ing. Petr Šobek a Ivana Šobková, bytem Sídliště 355, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 2717/2004 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 08.11.2004.

Usnesení č. 103/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 266/1 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 266 na st.p.č. 279 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 43/162 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 31.07.2003  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Ing. Petr Jelínek a Melánia Jelínková, bytem Sídliště 266, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 1596/2003 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 19.08.2003.

Usnesení č. 104/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 356/3 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 355 a 356 na st.p.č. 470 a st.p.č. 471 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 6774/121771 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 08.07.2004  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Karol Tomášek a Zdenka Tomášeková, bytem Sídliště 356,    340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 1715/2004 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 09.07.2004.

Usnesení č. 105/2009:

Zastupitelstvo města zvolilo tyto přísedící Okresního soudu v Klatovech:

·        Josef Grössl, bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou 189,

·        Alena Jandová, bytem 340 21 Janovice and Úhlavou 345,

·        Eva Suttá, bytem Dolní Lhota 4, 340 21 Janovice nad Úhlavou,

·        Eva Valachová, bytem 340 21 Janovice nad Úhlavou 367.

Usnesení č. 106/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 12/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Tomáš Čihánek, Bezděkov 176, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 85. Předmětem podnájmu je  parkovací plocha o výměře 80 m2..

Usnesení č. 107/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 13/2009 - A, 13/2009 – B a 13/2009 – C, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a BIOTEC INTERNATIONAL s.r.o., Mlýnec 1, 339 01 Klatovy. Smlouvy jsou v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 86, 87 a 88. Předmětem podnájmu jsou:

·        13/2009 – A: objekty č. 5D na st.p.č. 606, 6D na st.p.č. 794, 7D na st.p.č.793 , 9D na st.p.č. 796, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou,

·        13/2009 – B: objekt č. 21 na st.p.č. 658 v k.ú. Janovice nad Úhlavou,

·        13/2009 – C: objekt čp. 500 (kancelář) na st.p.č. 636 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 108/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 14/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a DUVAL Klatovy, s.r.o., Dolany, Malechov 22, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 89. Předmětem podnájmu je objekt č. 12D na st.p.č. 801 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 109/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 15/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Zdeňka Janečková – TARPOUN, se sídlem Nová Hospoda, Šikmá 214/8, 318 00 Plzeň. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 90. Předmětem podnájmu je část p.p.č. 2407/148 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 110/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 16/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Václav Hubač, se sídlem Ruská 2374/61, 307 00 Plzeň. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 91. Předmětem podnájmu je část p.p.č. 2407/148 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 111/2009:

Zastupitelstvo města v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb. v platném znění určuje auditora Ing. Jana Nozara, Na Výhledech 315, 334 52 Merklín, k provedení přezkoumání hospodaření Města Janovice nad Úhlavou za rok 2009.

Usnesení č. 112/2009:

Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou souhlasí s podáním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad a s realizací projektu "Janovice nad Úhlavou – revitalizace městského centra". Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu do výše 20.300.000,- Kč v rámci rozpočtu města Janovice nad Úhlavou.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 21.09.2009.

 

 

Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

 

MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta,v.r.                                                  

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ