USNESENÍ Č. 03/2009 – 25.06.2009 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 03/2009 – 25.06.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 03/2009 – 25.06.2009

Usnesení

z veřejného zasedání zastupitelstva města 25.06.2009

 

Usnesení č. 52/2009:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Olgu Kastnerovou, Milana Taichmana a MVDr. Ladislava Vyskočila.

Usnesení č. 53/2009:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Rožně a Karla Altmana.

Usnesení č. 54/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání dne 20.04.2009, kterou předložila přesedkyně kontrolního výboru Olga Kastnerová.

Usnesení č. 55/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozhodnutí starosty č. 10/2009 – 20/2009, která byla vydána od 21.04.2009 do 25.06.2009.

Usnesení č. 56/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 17/2009 – 20/2009, která byla vydána v dubnu 2009 a rozpočtová opatření č. 21/2009 – 26/2009, která byla vydána v květnu 2009.

Usnesení č. 57/2009:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení části p.p.č. 2707/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, kterou Městu Janovice nad Úhlavou  podala paní Kateřina Novotná.

Usnesení č. 58/2009:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení části p.p.č. 2707/10 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, kterou Městu Janovice nad Úhlavou podali manželé Karel a Ilona Rejtharovi.

Usnesení č. 59/2009:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení části p.p.č. 2707/10 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, kterou Městu Janovice nad Úhlavou podali manželé Václav a Zdeňka Burešovi.

Usnesení č. 60/2009:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení části p.p.č. 662/1 v k.ú. Dubová Lhota, kterou Městu Janovice nad Úhlavou podal pan Libor Hochmann.

Usnesení č. 61/2009:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení části p.p.č. 1228 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou, kterou Městu Janovice nad Úhlavou podal Milan Kuneš.

Usnesení č. 62/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 2407/231 o celkové výměře 3805 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsanou na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je ACTIMMO s.r.o., se sídlem Rozvojová zóna 560, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena za prodávanou nemovitost je stanovena ve výši 494.650,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 10.06.2009 do 25.06.2009.

Zastupitelstvo města zároveň souhlasí, aby termín realizace výstavby uvedený v kupní smlouvě byl do 6ti let ode dne podpisu smlouvy.

Usnesení č. 63/2009:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení p.p.č. 2407/130 o celkové výměře 17058 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsanou na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou, kterou podala firma MAR Groupe s.r.o, se sídlem Radobyčická 1161/7 301 00 Plzeň.

Usnesení č. 64/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo, že ve smyslu platné smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovitosti s věcnými účinky, kterou uzavřeli dne 02.03.2005 Město Janovice nad Úhlavou a OLHO-Technik Czech s.r.o., bude firmě OLHO-Technik Czech s.r.o. předložena nabídka k odkoupení p.p.č. 2407/130 o celkové výměře 17058 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsanou na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou, a to za kupní cenu 208,- Kč/m2. Tuto nabídku učinila Městu Janovice nad Úhlavou firma IMOWEST s.r.o., se sídlen Na Roudné 443 18, 301 00 Plzeň.

Návrh usnesení č. 65/2009:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení p.p.č. 2407/130 o celkové výměře 17058 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsanou na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou, kterou podala firma LUNAGAL REAL, s.r.o., se sídlem České družiny 1636/22, 160 00 Praha 6.

Usnesení č. 66/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo, že souhlasí s bezúplatným převodem

p.p.č. 286 o výměře 658 m2, 292/1 o výměře 425 m2, 292/2 o výměře 6154 m2, 300 o výměře 4711 m2, to vše v k.ú. Ondřejovice u Janovic nad Úhlavou, zapsáno na LV 6000 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Českou republiku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

a

id. ½ p.p.č. 56/4 v k.ú. Dolní Lhota, zapsáno na LV 176 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Českou republiku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Usnesení č. 67/2009:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost firem JANOV 01, spol. s r.o. a JANOV 02, spol. s r.o. o úpravu podmínek stanovených v kupních smlouvách, které uzavřely uvedené firmy s Městem Janovice nad Úhlavou dne 02.10.2007.

Usnesení č. 68/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat bytovou jednotku čp. 262/4 v bytovém domě čp. 262 na st.p.č. 276 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1325 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Město Janovice nad Úhlavou, společně  podílem na společných částech domu a st.p.č. 276 ve výši co do 18/81 ve vztahu k celku. Kupujícím je Magdalena Smolíková, trvale bytem Běšiny 206, 339 01 Klatovy. Kupní cena je stanovena ve výši 550.000,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 20.04.2009 do 18.06.2009.

Usnesení č. 69/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 293/4 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 293 a čp. 294 na st.p.č. 324/1 a st.p.č. 324/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 4540/41234 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 24.06.2004  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Tomáš Souček a Silvie Součková, bytem Sídliště 293, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 1625/2004 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 29.06.2004.

Usnesení č. 70/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 357/5 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 357 a čp. 358 na st.p.č. 468 a st.p.č. 469 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 9766/121767 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 07.06.2004  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Karel Souček a Mária Součková, bytem Sídliště 357, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 1406/2004 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 07.06.2004.

Usnesení č. 71/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 277/1 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 276 a čp. 277 na st.p.č. 286/1 a st.p.č. 286/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 76/740 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 08.09.2003  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Rudolf Zetocha, bytem Sídliště 277, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 1733/2003 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 08.09.2003.

Usnesení č. 72/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 276/2 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 276 a čp. 277 na st.p.č. 286/1 a st.p.č. 286/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu co do 73/740 ve vztahu k celku a ve stejném poměru na uvedených stavebních parcelách. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 15.12.2003  Město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Josef Čikala a Darina Čikalová, bytem Sídliště 276, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 2565/2003 - 404, právní účinky vkladu vznikly dnem 16.12.2003.

Toto usnesení je přijato na základě žádosti Zdeňky Pálkové, bytem Náměstí 367, 340 21 Janovice nad Úhlavou, která je ke dni přijetí tohoto usnesení vlastníkem výše uvedené bytové jednotky.

Tímto usnesením ruší zastupitelstvo města usnesení č. 72/2007 ze dne 10.9.2007.

Usnesení č. 73/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet výše daně z nemovitostí pro jednotlivé místní části Města Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 74/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje postup vedoucí k ukončení výroby a dodávky tepla pro bytové domy na sídlišti v Janovicích nad Úhlavou.

Usnesení č. 75/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku číslo  02 / 2009, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška číslo 02/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství.

Usnesení č. 76/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce vydaný usnesením číslo 39 ze dne 21.06.2001.

Usnesení č. 77/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit Směrnice zastupitelstva č. 2 upřesňující pravidla pro poskytování prostředků z povodňového fondu vydanou usnesením číslo 21/2003 ze dne 20.02.2003.

Usnesení č. 78/2009:

Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města k 31.12.2008. Zastupitelstvo města dále projednalo zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008. Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, vyjadřuje zastupitelstvo města souhlas s celoročním hospodařením a souhlas se zprávou bez výhrad.

Usnesení č. 79/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2008 a zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008.

Usnesení č. 80/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci projektu Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou „Motivace žáků – základ kvalitních výsledků ve vzdělávání“ s celkovými náklady 1.069.000,- Kč. Zastupitelstvo města potvrzuje, že Město Janovice nad Úhlavou zajistí ze svého rozpočtu předfinancování projektu do výše 1.069.000,- Kč a že souhlasí, aby spolufinancování zajistila škola.

Usnesení č. 81/2009:

Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou souhlasí s podáním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad a s realizací projektu "Janovice nad Úhlavou - rekonstrukce místních komunikací - ul. Harantova". Zastupitelstvo města Janovice nad Úhlavou schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu do výše 6.800.000,- Kč v rámci rozpočtu města Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 82/2009:

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbor hospodaření firmy VODOSPOL s.r.o. na skupinovém vodovodu v roce 2008.

Usnesení č. 83/2009:

Zastupitelstvo města souhlasí, aby firma ARTXPRESS s.r.o. se sídlem Hartmanice 62, PSČ 341 81, prodala třetí osobě za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny tyto nemovitosti

·        st.p.č. 645 o výměře 81 m2 a stavbu na ní stojící,

·        p.p.č. 2407/234 o výměře 32483 m2,

·        p.p.č. 2407/235 o výměře 634 m2,

·        p.p.č. 2407/236 o výměře 197 m2,

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1596 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro ARTXPRESS s.r.o. se sídlem Hartmanice 62, PSČ 341 81.

Souhlas popsaný v tomto usnesení je platný pouze za předpokladu, že firma ARTXPRESS s.r.o. uhradí Městu Janovice nad Úhlavou částku ve výši 4.341.350,- Kč a to nejpozději před podáním návrhu na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 25.06.2009.

 

  

MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta,v.r.                                        Mgr. Michal Linhart, starosta,v.r.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ