USNESENÍ Č. 06/2008 – 20.10.2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 06/2008 – 20.10.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 06/2008 – 20.10.2008

USNESENÍ

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 20.10.2008

 

Usnesení č. 106/2008:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise MVDr. Ladislava Vyskočila, Františka Kellnhofera a Ing. Jaroslava Rožně.

Usnesení č. 107/2008:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Olgu Kastnerovou a Milana Taichmana..

Usnesení č. 108/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o kontrole usnesení ze dne 8.9.2008, kterou předložila předsedkyně kontrolního výboru Olga Kastnerová.

Usnesení č. 109/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozhodnutí starosty č. 28/2008 – 30/2008, která byla vydána od 8.9.2008 do 20.10.2008.

Usnesení č. 110/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová optaření č. 110/2008 - 121/2008 vydaná v září 2008.

Usnesení č. 111/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 514/2 o výměře 488 m2 a p.p.č. 514/3 o výměře 391 m2, to vše v k.ú. Dubová Lhota, zapsáno na LV č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je pan Karel Treml, trvale bytem Dubová Lhota čp. 19, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od od 2.9. do 17.9.2008.

Usnesení č. 112/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat

pozemkové parcely č. 502/1 o výměře 8639 m2, 531/1 o výměře 1227 m2, 840/1 o výměře 320 m2, 917/1 o výměře 611 m2, 1350/1 o výměře 2259 m2, 1351/1 o výměře 2118 m2, 1360 o výměře 69 m2, 1363 o výměře 15786 m2, 1536 o výměře 5070 m2, 1537 o výměře 5809 m2, 1538/1 o výměře 9844 m2, 1539/1 o výměře 255 m2, 1539/2 o výměře 185 m2, 1540/1 o výměře 2935 m2, 1540/2 o výměře 5190 m2, 1773/1 o výměře 10270 m2, 1773/2 o výměře 7757 m2, 1954/2 o výměře 837 m2, 1964 o výměře 72009 m2, 1965/1 o výměře 34802, 1979 o výměře 1561 m2, 1998/1 o výměře 6892 m2, 2065 o výměře 2912 m2, 2102 o výměře 467 m2, 2117/1 o výměře 92 m2, 2737/18 o výměře 762 m2, 2750/3 o výměře112 m2, 2755/5 o výměře 431 m2, 2809/1 o výměře 1236, 2809/3 o výměře 253 m2,

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je JZD „Budovatel“ v Janovicích nad Úhlavou, se sídlem Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, IČ 00116700. Kupní cena je stanovena ve výši 4,83 Kč za jeden metr čtvereční, tj. při celkové výměře 200 710 m2 částka 969.429,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od od 17.9. do 2.10.2008.

Usnesení č. 113/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit od manželů Davida Průši, trvale bytem Křižíkova 95, 339 01 Klatovy a Veroniky Průšové, trvale bytem Rozvoj 106, 339 01 Klatovy pozemkovou parcelu č. 2856 o celkové výměře 637 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou zapsáno na LV 1626 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Město Janovice nad Úhlavou uhradí manželům Davidu Průšovi a Veronice Průšové kupní cenu ve výši 366.672,- Kč.

U pozemkové parcely č. 2856 je v katastru nemovitostí zapsáno zástavní právo k zajištění pohledávky. Vzhledem k tomu rozhodlo zastupitelstvo města, že toto usnesení je platné pouze v případě, že maželé David Průša a Veronika Průšová dodají Městu Janovice nad Úhlavou před podpisem kupní smlouvy potvrzení od zástavního věřitele, že pokud bude uhrazena kupní cena na účet zástavního věřitele, zástava zaniká. Tato podmínka bude uvedena v kupní smlouvě.

 

 

 

  

Usnesení č. 114/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění kupní smlouvy spolu se smlouvou o zřízení věcného břemene, kterou uzavřou Město Janovice nad Úhlavou jako prodávající a obchodní firma IMOWEST s.r.o., se sídlem na Roudné, 443/18, 301 00 Plzeň, IČ 264 14 413. O prodeji nemovitostí, který je předmětem této kupní smlouvy, rozhodlo zastupitelstvo města usnesením číslo 84/2008 na veřejném zasedání dne 14.7.2008.

Usnesení č. 115/2008:

Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr prodeje těchto nemovitostí:

1)Jednotka č. 297 - 298/9 – nebytový prostor – kotelna v domě č.p. 297 a 298 na st.p.č. 326/1 a 326/2 se spoluvlastnickým podílem na pozemku, včetně veškerého technologického zařízení, v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou.

2) Část objektu kotelny na st.p.č. 472/1 s pozemkem st. 472/2, včetně veškerého technologického zařízení v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou.

Záměr prodeje včetně cen nemovitostí a technologického vybavení stanovených znaleckým posudkem bude zveřejněn veřejnou vyhláškou od 21.10.2008 do 7.11.2008.

Usnesení č. 116/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 85, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění o prominutí pohledávky ve výši 2.798.700,- Kč, která vyplývá z kupní smlouvy uzavřené dne 27.7.2006 mezi Městem Janovice nad Úhlavou a firmou INTERTELL spol. s r.o. Podmínky uvedené v kupní smlouvě považuje zastupitelstvo města za splněné.

Usnesení č. 117/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 85, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění o prominutí pohledávky ve výši 131.023,- Kč. Jedná se o dlužné nájemné a zálohy na služby, dlužníky jsou manželé Stanislava a Pavel Wágnerovi. Pohledávka je nevymahatelná z důvodu promlčení.

Usnesení č. 118/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o schválení výstavby solární elektrárny na p.p.č. 2522 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, kterou podala obchodní firma MADRUZZO a.s. se sídlem Hlavní třída 261/116, 353 01 Mariánské Lázně.

Usnesení č. 119/2008:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou za školní rok 2007/2008.

Usnesení 120/2008:

Zastupitelstvo města stanovuje termín na dokončení prodeje bytové jednotky čp. 357/2 v Janovicích nad Úhlavou, který byl schválen usnesením č. 59/2008 ze dne 16.6.2008. Pokud do 30.11.2008 nebude uhrazena kupní cena, podepsána kupní smlouva a proveden návrh na vklad, ruší se v plném rozsahu usnesení č. 59/2008 ze dne 16.6.2008 a bytová jednotka čp. 357/2 v Janovicích nad Úhlavou bude nabídnuta jinému zájemci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ