11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které  upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí.

           Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří :

           - zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
           - zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev  obcí
           - zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
           - zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
           - zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách
           - zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
           - vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a veřejného prostranství 
           - zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
           - zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
           - zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
           - zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
           - zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
           - zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
           - zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
           - zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
           - zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
           - zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
           - nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
           - zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
           - zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
           - zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
           - zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
           - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
           - zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
           - zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
           - zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
           - zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
           - zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
           - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
           - zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých  dalších organizacích

                    a orgánech
           - zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
           - zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
           - zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
           - zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
           - nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
           - zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o   

                     vydávání ptvrzení  orgány obcí a okresními úřady

           - vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním  bytu
           - zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
           - zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
           - nař. Vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
           - vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
           - zák. č. 72/1994 o vlastnictví bytů
           - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
           - nař. vlády ČR č. 140/2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných
           - vyhl. MV č. 345/2000 o zvláštní odborné způsobilosti
           - zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
           - nař. Vlády ČR 304/2001 Sb., kterým se provádí zák. o elektronickém podpisu
           - zák. č. 450/2001 Sb.změny některých zákonů týkajících se veřejné správy
           - vyhl. č. 207/2001 Sb, kterou se provádí zákon o matrikách
           - zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
           - vyhl. Min. financí č. 41/2002 Sb. o přezkoumání hospodaření samosprávných celků
           - vyhl. Min. financí č. 64/2002 Sb. k provedení zák. č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě

 

             Uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí u tajemníka Městského úřadu, příp. u starosty města.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ