| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č. 23 - červen 2007

Informační leták Městského úřadu Janovice nad Úhlavou
číslo 23

Datum vydání: 27. června 2007

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Veřejné zasedání zastupitelstva města proběho 18.6.2007.

◙ Zastupitelstvo rozhodlo, že prodá pozemek ve Spůli za účelem výstavby domovní čistírny odpadních vod. Kupujícími jsou pan Petr Majer a paní Václava Khámová.

◙ Zastupitelstvo města projednalo podmínky kupní smlouvy, kterou chce město uzavřít s MUDr. Viktorem Vrecionem. Jedná se prodej budov a pozemků v Rozvojové zóně za účelem výstavby zdravotnického zařízení pro seniory. Kupující nesouhlasí s podmínkami, které zastupitelstvo města do kupní smlouvy stanovilo. Jedná se především o podmínku, která stanovuje, že město může od smlouvy odstoupit a provést zpětný přepis v katastru nemovitostí, pokud kupující ve stanovené lhůtě nesplní záměr, ke kterému se zaváže. Zastupitelstvo na zasedání 18.6.2007 znovu potvrdilo, že na této podmínce trvá. Vyjádření kupujícího je očekáváno do 20.7.2007. Pokud kupující na podmínky smlouvy nepřistoupí, bude usnesení o prodeji zrušeno.

◙ Zastupitelstvo na základě žádosti povolilo zrušení předkupního práva k bytu čp. 266/4 v Janovicích nad Úhlavou.

◙ Zastupitelstvo města schválilo dvě podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně. Smlouvy budou uzavřeny se spol. Direkt Promotion s.r.o. (velkosklad skleněných doplňkových předmětů) a s Josefem Špererem (skladování).

◙ Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad závěrečný účet města za rok 2006, projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006 a přijalo usnesení k odstranění nedostatků vyplývajících z této zprávy.

◙ Zastupitelstvo schválilo 1. úpravu rozpočtu na rok 2007 s celkovými příjmy ve výši 30 923,28 tis. Kč a s celkovými výdaji ve výši 33 615,65 tis. Kč.

◙ Zastupitelstvo schválilo, že v případě schválení státní dotace se bude z rozpočtu města podílet na nákupu nové hasičské cisternové stříkačky pro zásahovou jednotku.

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY MĚSTA

Jménem města Janovice nad Úhlavou děkuji všem, kteří se podíleli na zajištění programu v rámci letošní „janovické pouti“, jmenovitě především paní Evě Semelové a panu Petru Novému za organizaci výstav.

Ve stejném termínu jako „janovická pouť“ proběhlo slavnostní odpoledne v Dubové Lhotě, za jehož organizaci děkuji jménem města členům SDH Dubová Lhota, především panu Vladimíru Strnadovi a MUDr. Michaelu Janekovi.

PODĚKOVÁNÍ VÝBORU SDH JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Sbor dobrovolných hasičů v Janovicích nad Úhlavou děkuje touto cestou za iniciativní přístup při zabezpečení úklidu prostor okolo bývalé chovatelny. Největší zásluhu na celé akci mají – pp. Jan Jakubinský, Václav Viták, Pavel Hrabě, Václav Jakl a Josef Hnojský.

Pokud se týká úklidu prostor líhní, je třeba poděkovat některým členům soutěžního kolektivu – pp. Petr Nový ml., Tomáš Jiřík, Michal Raitmajer, Jaroslav Kroupar a Jiří Stach.

Výbor SDH je si vědom, že se udělal kus poctivé práce. Děkujeme.

Pevně věříme, že se jistě najdou další členové, kteří budou pokračovat v úpravě prostoru, a že tak vytvoříme pěkné prostředí pro mladé hasiče, kteří budou využívat malou místnost jako klubovnu. Ve velkém sále bude sklad. Prostor po bývalých líhních bude opraven (střecha) a budou zde uloženy překážky.

                                                                                                                   Výbor SDH Janovice n nad Úhlavou.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí všem „novým občánkům“ našeho města:

                                          Andrea Šupová                      nar. 30.03.2007

                                                           Adéla Zetochová                nar. 24.04.2007

                                                           Lukáš Pittner                      nar. 01.05.2007

                                                           Adam Majer                       nar. 10.05.2007

                                                           Matěj Kameník                  nar. 01.06.2007

                                                           Adéla Vachtlová                 nar. 01.06.2007

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům, kteří v květnu a červnu  oslavili významná životní výročí:

                                                   Květa Machuldová      70 let

                                                   Marta Pacnerová         70 let

                                                   Dagmar Klucká           80 let

                                                   Alois Seidl                   93 let

 

Na základě žádosti ředitele Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou tvoří velkou část tohoto informačního letáku

PŘÍSPĚVKY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

OKÉNKO ZE ŠKOLY

V letošním školním roce se naši žáci zúčastnili celé řady soutěží. Jednotliví vyučující organizovali školní kola, z nichž ti nejúspěšnější reprezentovali školu v okresních kolech, kde si změřili svoje síly nejen se žáky ostatních základních škol, ale i s žáky víceletých gymnázií. Smyslem těchto soutěží je nejenom úspěšně reprezentovat svoji školu, ale i v přípravě na tyto soutěže žáci rozvíjejí svoje schopnosti v daném oboru a zároveň se zdokonalovat v přípravě ke studiu na střední škole.

V okresních kolech nás reprezentovali:

Matematická olympiáda žáků pátých tříd

- Petra Martinová, V.B

- Martin Dvořák, V.A - 1.místo

Olympiáda v německém jazyce

- Lenka Černá, VII.B - 2.místo

Dějepisná olympiáda

- Petr Kučera, VIII.B

- Stanislav Jalovec - 5.místo

Gymnastika

- Ondřej Macháček, V.B - bronzová medaile

- Ondřej Novotný, VII.B - stříbrná medaile

Zeměpisná olympiáda

- Vojtěch Kučera, VI.A

- Lenka Černá, VII.B                                            

- Martin Zdvořák, IX.B - 3.místo

Recitační soutěž

- Tomáš Čermák, II.A

- Kristýna Toušová, IV.A

- Vojtěch Kučera,VI.A - 1.místo - postup do krajského kola

- Klára Kučerová, IX.B - 3.místo

Volejbal

- družstvo dívek - 4.místo

- družstvo chlapců - 2.místo

Fyzikální olympiáda

- Jaroslav Kaliánko, Jakub Kuželík a Jan Kroupar - všichni z IX.A, stali se úspěšnými řešiteli okresního kola FO

- Jakub Kuželík - 5.místo a Jan Kroupar - 6.místo  -  oba postoupili a stali se úspěšnými řešiteli krajského kola FO

Evropa ve škole - krajská soutěž - výtvarná část

- ocenění za svoji práci získaly dívky Alena Kocíková (VII.A), Lenka Krouparová (VI.A), Petra Mrvíková (VI.B), Pavla Bejvlová, Lenka Bohuslavová (IX.A), Věra Fialová (VIII.A), Milan Máčay (VIII.B)

Práce Lenky Krouparové byla oceněna v národním kole této soutěže v Luhačovicích.

Evropa ve škole - krajská soutěž - literární část

- ocenění získaly Klára Hájková  (VIII.A), Nikol Linková (IX.B) a Erika Rendlová (IX.A)

 

Blahopřeji všem žákům k dosaženým výsledkům a děkuji jim i vyučujícím, kteří je na tyto soutěže připravovali, za vzornou reprezentaci naší školy.

                                                                                     Mgr. Václav Kocík, ředitel školy                         

Zpráva o činnosti zdravotnického kroužku školy

V letošním školním roce pracuje na naší škole také zdravotnický kroužek. Navštěvují jej žáci  od 4. do 9. třídy. Cílem je seznámit žáky se základy zdravovědy a naučit se umět správně poskytnout první pomoc, dokázat vyžít získané poznatky v praxi ( ošetřit odřeniny, poskytnout první pomoc v rámci svých možností při zlomenině, dopravní nehodě, při popáleninách . . . ). Výborné znalosti a praktické dovednosti prokázali žáci 25. dubna na Okresní soutěži mladých zdravotníků

v Klatovech, kde obsadili 2. místo a získali stříbrný pohár a medaile. Naši školu reprezentovali tito žáci: Kristýna Toušová ( IV. A), Barbora Malátová ( IV. A), Jana Hrnčířová ( V. A), Michaela Jorová ( V. B) a Petra Martinová (V. B). Věřím, že by dokázali a neváhali pomoci i v běžném životě, zároveň jim však přeji, aby se s nehodami a úrazy setkávali co nejméně. 

                                                                          Mgr. Romana Důlvcová, vedoucí kroužku

 

Mladí janovičtí cyklisté

Už čtvrtým rokem vyrazila s velkým elánem a odhodláním zvítězit dvě družstva naší školy na oblastní /okresní/ kolo soutěže mladých cyklistů, které proběhlo 15. května 2007 v Klatovech na škole v  Čapkově ulici.

Mladší žáci ve složení Barbora Malátová, Kristýna Toušová  / obě ze 4. A/, Pavel Tichý a Tomáš Trmota /oba z 5. B/ obsadili ve své kategorii z celkového počtu 12-ti družstev pěkné 4. místo. Naše družstvo patřilo mezi nejmladší účastníky, zasluhují proto velkou pochvalu!

Kategorii starších žáků reprezentovali čtyři  žáci z 8. B. Byli to zkušení borci Jan Uldrych, Jana Míšková, Andrea Kašová, nováčkem byl Radek Mrázek. Toto družstvo překonalo loňské a předloňské 2. místo, letos svoji kategorii vyhrálo a postoupilo do krajského kola.

To proběhlo 29. a 30. května v Plzni Skvrňanech a v rekreačním středisku Melchiorova Huť. Svoje síly změřili v disciplinách jízda podle pravidel silničního provozu na krásném dopravním hřišti na 33. ZŠ ve Skvrňanech /kéž by i takové hřiště bylo v Klatovech/,  ve velmi náročné jízdě zručnosti, ve znalostech ze zdravovědy a druhý den i v písemných testech. Naši žáci soutěžili s účastníky, kteří tam už byli několikrát, ale přesto se umístili na pěkném 6. místě. Klatovský okres reprezentovali v mladší kategorii žáci z klatovské Masarykovy školy. Děti si vzájemně držely palce. Byly to příjemně strávené dva dny! Policie ČR se postarala i o zajímavé ukázky bojového umění a práce s policejním psem.

Vzhledem k tomu,že pro svůj věk se už naše starší družstvo nemůže  příští rok této soutěže účastnit,  bylo to pěkné zakončení jejich snahy v dopravní výchově.

                                                                    Mgr. Ivana Burešová, koordinátor dopravní výchovy

 

Exkurze do Prahy

V úterý 17. dubna jsme vyrazili na exkurzi do Prahy. Cílem byla návštěva výstavy Lovci mamutů v Národním muzeu.

Cesta autobusem uběhla velice rychle. Před návštěvou výstavy nás ještě čekala asi dvouhodinová procházka, která zcela nečekaně prověřila naši fyzickou odolnost. Prošli jsme část Královské cesty, kterou se kdysi dávno ubírali čeští králové ke své korunovaci. Z ní nám v paměti asi nejvíce utkvěl orloj s pohybujícími se postavičkami apoštolů na Staroměstském náměstí a procházka po Karlově mostě.

Cesta na Václavské náměstí do Národního muzea se některým z nás už zdála nekonečná. Na výstavě na nás dýchla atmosféra pravěku a my ožili. Obdivovali jsme mamuta, který vypadal jako živý, a byli jsme překvapeni maličkou, a přesto velice ceněnou soškou Věstonické venuše. Být v Národním muzeu a nevidět další expozice by byla ostuda. Už ale z posledních sil jsme si prohlédli oddělení zoologie a paleontologie.

Před odjezdem z Prahy nás čekal ještě jeden zážitek – jízda metrem a hlavně dlouhé eskalátory. Pak už následovala jen zpáteční cesta.

Přestože se ještě druhý den někteří z nás vzpamatovávali z výletu (léčili si bolavé nohy nebo pokažený žaludek), doufáme, že brzy zase někam pojedeme.

                                                                                                               Žáci VI.A,B

 

Ukázka prací našich žákyň oceněných v krajské soutěži Evropa ve škole

 

Laskavost

Každý den potkáváme nové tváře,                                                      Ta nádherná chvíle,

někdy rádi,někdy ne,                                                                          co v nás zpívá,

vyzařuje z nich němá záře,                                                                 už je vzdálena míle,

která se okolo nás jen přežene.                                                          navždy však v srdci živá.                                                                                                

Ne všichni však takoví jsou,                                                               Podat pomocnou ruku,

existují i ti,co druhým rádi pomůžou.                                                   v nouzi je podepřít,                                                                                                                                                      zbavit je smutku,

Pak největším dárkem pro ně je                                                         říct,že je proč žít.

lesk v jejich očích plný naděje.

                                                                                        

Co může být krásnější                                                                       Nezáleží na rozdílech,

než laskavost lidí,                                                                              mějme se rádi víc a víc,

svět je hned jasnější,                                                                          rozhodnutí je na lidech,

plno slepých znovu vidí.                                                                     vycházejme si vstříc.                            

 

Erika Rendlová, IX.A 

Člověk člověku přítelem

 Každoročně jezdím do Janských Lázní v Krkonoších. Léčím si v nich své astma a pohybové ústrojí. Zde jsem se poprvé setkala s mnoha odlišnými lidmi. Nikdy bych nečekala, že dítě, které se narodí s doživotním postižením, bude tak vstřícné a

kamarádské. Někteří lidé si myslí, že takoví lidé mezi nás nepatří. Ale je to omyl. Jsou stejní jako my. Leckdy i lepší. Jejich klidná povaha, trpělivost a talent ale nejsou odměňovány tak, jak by si jistě přáli.

Získala jsem tu spoustu přátel, na které velmi ráda vzpomínám a dodnes se s nimi stýkám.

Určitě nikdy nezapomenu na dívku postiženou Downovým syndromem. Byla velmi plachá, ale zpívala lépe než leckterá z našich současných hvězd. Její zpěv mě okouzlil. Dodnes mne mrzí, že jsem neměla možnost se s ní seznámit blíže.

Další moje vzpomínka patří dvanáctiletému chlapci. Myslím, že se jmenoval Jakub. Překvapil každého svým nadáním pro kreslení. I já,myslím celkem zkušená v kreslení, jsem se před ním dokázala zastydět. Říká se, že děti s tímto syndromem jsou sice ,,pomalejší“, ale mají velké nadání. Na zpěv, na malování, bývají manuálně zruční aj.

Svého nejlepšího kamaráda jsem poznala na oddělení 4.b. Tehdy bylo odpoledne jako každé jiné. Ale přijel patnáctiletý Michal. Byl na invalidním vozíku, na kterém je již od mala. Ale já poznala, že i takový člověk umí užívat života naplno. Michal mi vyprávěl svůj příběh, byl smutný. Ale on dokázal svůj handicap překonat. Letos v červnu oslaví své osmnácté narozeniny a věří v to, že jednou bude chodit. Posílá mi e-maily, které srší vtipem a optimismem. Raduje se z každého pokroku a já denně čekám, až mi přijde další e-mail s další dobrou zprávou.

Taktéž i devatenáctiletá Alenka, která je dodnes mojí kamarádkou, je tělesně postižená. Neumí se bez pomoci umýt, najíst, napít nebo si dojít na toaletu. Má sice milující rodiče, ale vždy, když pomyslí na to, čím mohla dnes být, rozpláče se. Nikdy totiž nepozná, jaká je chůze na vlastních nohou. Už navždy bude upoutaná na kolečkové křeslo a bez cizí pomoci si nikdy neporadí.

Nejraději však vzpomínám na svou nejlepší kamarádku Ivu. Je to normální čtrnáctiletá dívka. Byla šikanována a bála se to komukoliv říct. Jejímu zdravotnímu stavu neprospěl ani přicházející rozvod jejích rodičů. Přestala jíst a stáhla se do sebe. Hodně rychle zhubla. Její rodiče si toho všimli pozdě. Nakonec se jí zhroutil celý pohybový a trávicí systém. Na vyšetření u lékaře se zjistilo, že trpí mentální anorexií. Jestli chtěla žít, musela se začít co nejdříve léčit. Po dvou letech léčení je z ní zase ta energická dívka jako bývala, ale vzpomínky na období za okny psychiatrické léčebny nedokáže vyhnat ze své mysli. Zůstanou s ní do konce života. Po návratu do školy její problémy však neskončily. V její škole si ji dobírali. A Iva se pokusila o sebevraždu, ve které jí její babička naštěstí zabránila včas. Ještě dnes však musí docházet na skupinovou terapii. Jezdí také do Janských Lázní, kde si léčí nohy zničené anorexií. Ale dokázala, že má velkou chuť žít dál a jakoukoliv urážku si už dnes nenechá od nikoho líbit.

 Lidé často odsuzují, aniž by si vůbec uvědomovali, jaké to může být pro postiženého člověka trauma. Mnohokrát jsou terčem posměchu i zdraví lidé s obyčejnými pomůckami, jako jsou třeba brýle nebo naslouchadla. I ty jsou však pro některé lidi důležitou součástí života, bez které se neobejdou.

Nikdy nepochopím šikanu, ať už fyzickou nebo psychickou, zaměřenou proti někomu, kdo se neumí bránit. Sama jsem zažila ve svém okolí slovní napadání mých spolužáků. Ten, kdo lidi ve svém okolí napadá slovně, je přece ubohý. Ale třeba i jeho také něco trápí. Něco, co nedokáže říci svému okolí a vybíjí si svoji bezmoc na jiných. Takoví lidé si potřebují dokazovat, že mají převahu nad ostatními. My ostatní bychom jim měli dokázat, že nikdo není dokonalý. Musíme si pamatovat, že bychom neměli dbát jen o sebe, ale myslet i na ostatní.

Co třeba takový člověk, který je slepý? Tito lidé jsou častými oběťmi krádeží a podvodů. Pokud dobře neznají své prostředí a nemají vstřícné okolí, jsou velmi zoufalí. Jejich nejlepším přítelem je nejčastěji dobře vycvičený pes, který jim pomůže s čímkoliv. Je to dobrý kamarád, který umí vnímat vaše trápení, ale i radost. Dokáže vás rozveselit, když máte špatnou náladu. Můžete se mu svěřit s jakýmkoliv tajemstvím, on je nikdy nevyzradí.

My, zdraví lidé, bychom se měli snažit vyjít všem postiženým vstříc. Nezaslouží si být odstrkování a ponižováni. Každý z nás to někdy zažije, být odstrčený. A všichni víme, že to není nic příjemného. Vždyť to si nezaslouží nikdo. Ale tak, jak se chováme my k jiným, tak se oni budou chovat k nám.

Všichni postižení by měli být milováni jako kdokoliv jiný. Co vyřeší tím, že spáchají sebevraždu? Jen po sobě zanechají příbuzné a přátele, kteří je milovali, nebo je chtěli milovat. Kolik dětí a lidí umře ročně z důvodu, že si připadají méněcenní? Buďme jejich přáteli a pomocníky! Vždyť jen chtějí být jako my, my ostatní.

Myslím, že bychom neměli zatracovat někoho, koho neznáme. Naopak bychom jim měli vyjít vstříc a pomoci jim za každé situace, i když to bude jen obyčejné podržení dveří, nebo pomoc ze schodů.

Ne všechny příběhy postižených dětí končí dobře. Občas se stane, že rodiče své dítě odloží s výmluvou, že se o ně nemůžou starat. Ale jak se jejich dítě cítí, když začne uvažovat o tom, že mohlo mít rodinu, ve které by bylo šťastné? A věřte, že jedinec, ať už tělesně nebo mentálně postižený, o těchto věcech rozmýšlí více, než by si kdokoliv dokázal představit.       

Ten, kdo pohled od postiženého odvrátí a má ho za „divného“, je asi sám divný. Vždyť je to člověk. Člověk, který byl zplozen z lásky. Proto už tělesně nebo psychicky postižené neodsuzujme, dokud je nepoznáme osobně.

Každý přece může žít naplno, ať je jakýkoliv! Každý z nás má své chyby a nedostatky, i když nejsou patrné na první pohled. Nezáleží přece na tom, jak vypadáme a co nosíme, ale jaké máme cítění a charakter.   

 

Nikol Linková, IX.B

 

Vážení občané,

závěrem dovolte, abych Vám popřál krásné slunečné léto a v případě, že se chystáte kamkoliv na dovolenou, tak její příjemné prožití.

Mgr. Michal Linhart, starosta města

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ