USNESENÍ Č. 02/2008 – 12.05.2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 02/2008 – 12.05.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 02/2008 – 12.05.2008

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 12.5.2008

 

Usnesení č. 28/2008:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Jaroslava Rožně, Milana Taichmana a MVDr. Ladislava Vyskočila.

Usnesení č. 29/2008:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Altmana a Ing. Ivana Bědajánka.

Usnesení č. 30/2008:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení ze dne 3.3.2008, kterou předložil člen kontrolního výboru František Kellnhofer.

Usnesení č. 31/2008:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vydaných rozhodnutích starosty č.10/2008 – 14/2008, která byla vydána v období od 3.3.2008 do 12.5.2008.

Usnesení č. 32/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 08/2008 – 29/2008, která byla vydána od 1.2.2008 do 30.4.2008.

Usnesení č. 33/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 1236/3 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou o výměře 325 m2, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy na listu vlastnictví č. 10001 pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícími jsou pan Radek Mikula, trvale bytem Pod Hůrkou 501, 339 01 Klatovy, a paní Jaroslava Mikulová, trvale bytem Haise Týneckého 582, 339 01 Klatovy. Kupní cena převáděné nemovitosti bude stanovena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s realizací prodeje hradí kupující.

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 31.3.2008 do 16.4.2008.

Usnesení č. 34/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení budovy na st.p.č. 656 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy na listu vlastnictví č. 1 pro město Janovice nad Úhlavou.  Žádost podala firma MONA spol. s r.o., se sídlem Blata 49, 340 22 Nýrsko.

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 25.4.2008 do 12.5.2008.

Usnesení č. 35/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat byt č. 2 v čp. 293 v bytovém domě na st.p.č. 324/1 a 324/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1376 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je paní Marcela Smolenová, trvale bytem  Pod Lány 334, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena ve výši 565.000,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 9.4.2004 do 29.4.2004. Náklady spojené s realizací prodeje hradí kupující.

Přijetím tohoto usnesení se ruší usnesení zastupitelstva města č. 12/2008 ze dne 3.3.2008 ve znění:

„Zastupitelstvo města rozhodlo prodat byt č. 2 v čp. 293 v bytovém domě na st.p.č. 324/1 a 324/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1376 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je na základě provedeného výběrového řízení paní Hana Sedláčková, trvale bytem  Klatovská 372, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena ve výši 605.000,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 9.4.2004 do 29.4.2004. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.“

Usnesení č. 36/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje bytu č. 357/2 v domě čp. 357 a 358 na st.p.č. 468 a st.p.č. 469 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1360 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Minimální kupní cena je stanovena ve výši 550.000,- Kč. Byt bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Usnesení č. 37/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo, že město Janovice nad Úhlavou požádá Pozemkový fond České republiky o bezúplatný převod druhé části p.p. č. 1370 o celkové výměře 19914 m2 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 10002 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Českou republiku – Pozemkový fond České republiky.

Důvodem tohoto rozhodnutí je, že změnou č. 2 územně plánovací dokumentace byla rozšířena plocha určená pro zástavbu rodinnými domy na celou plochu p.p.č 1370 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 38/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 288/4 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 288 na st.p.č. 321 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  1/4 ve vztahu k celku. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 15.11.2004  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a manželé Petr Honsa a Eva Honsová, oba bytem Sídliště 288, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V–2806/2004-404, právní účinky vkladu vznikly dnem 16.11.2004.

Usnesení č. 39/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 355/8 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 355 a 356 na st.p.č. 470 a st.p.č. 471 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  6774/121771 ve vztahu k celku. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 9.7.2004  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Michal Černý, bytem Sídliště 355, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 1757/2004 – 404, právní účinky vznikly dnem 14.7.2004.

Usnesení č. 40/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 358/7 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 357 a 358 na st.p.č. 468 a st.p.č. 469 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  6773/121767 ve vztahu k celku. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 23.7.2004  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Karel Sedláček, bytem Sídliště 358, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 1857/2004 – 404, právní účinky vznikly dnem 29.7.2004.

Usnesení č. 41/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo o zrušení předkupního práva k bytové jednotce čp. 263/4 společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 263 na st.p.č. 277 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, a to v poměru spoluvlastnického podílu  37/158 ve vztahu k celku. Předkupní právo jako věcné právo k předmětné bytové jednotce a přináležejícím podílům bylo zřízeno po dobu 10ti let v kupní smlouvě, kterou  uzavřeli  dne 23.12.2003  město Janovice nad Úhlavou (prodávající) a Mgr. Mirka Malátová (roz. Krausová), bytem Sídliště 263, 340 21 Janovice nad Úhlavou (kupující). Vklad práva této smlouvy byl povolen rozhodnutím č.j. V – 2738/2003 – 404, právní účinky vznikly dnem 31.12.2003.

Usnesení č. 42/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 08/2008, kterou uzavřou Develop-start, spol. s r.o. a pan Josef Šindelář, Masarykova 346, 339 01 Klatovy. Smlouva je evidována v evidenci podnájemních smluv pod ev.č. 70.

Usnesení č. 43/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě žádosti města Nýrsko schválit v rámci rozpočtu na rok 2008 dotaci na provoz Lékařské služby první pomoci Nýrsko ve výši 74.200,- Kč.

Usnesení č. 44/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě žádosti Biskupství plzeňského schválit v rámci rozpočtu na rok 2008 dotaci na opravu kostela sv. Jana Křtitele v Janovicích nad Úhlavou ve výši maximálně do 50.000,- Kč.

Usnesení č. 45/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o zařazení do změny č. 4 územně plánovací dokumentace města Janovice nad Úhlavou, kterou podal Nadační fond Věry Třebické – Řivnáčové, se sídlem Praha 1, Černá 646/9. Důvodem je podání žádosti po termínu, který stanovilo zastupitelstvo města.

Usnesení č. 46/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o zařazení do změny č. 4 územně plánovací dokumentace města Janovice nad Úhlavou, kterou podal pan Stanislav Hosnedl, bytem Běšiny – Úloh 11, 339 01 Klatovy. Důvodem je podání žádosti po termínu, který stanovilo zastupitelstvo města.

Usnesení č. 47/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření – vodovod a kanalizace Janovice nad Úhlavou za rok 2007, který předložil VODOSPOL s.r.o.

Usnesení č. 48/2008:

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbor hospodaření – skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy za 1. čtvrtletí roku 2007, který předložil VODOSPOL s.r.o. a schválilo „Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy.

Usnesení č. 49/2008:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2007 – Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy. Zprávu auditora schválilo  Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy.

Usnesení č. 50/2008:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Oblastní charity Klatovy – Pečovatelské služby Janovice nad Úhlavou ke dni 30.4.2008.

Usnesení č. 51/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit  usnesení č. 08/2008 ze dne 3.3.2008, které bylo přijato ve znění v následujícím znění:

„Zastupitelstvo města rozhodlo prodat

·        st.p.č. 630 o výměře 2429 m2,

·        budovu na st.p.č. 630 bez čp/če 

·        p.p.č. 2407/174 o výměře 5509 m2,

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je obchodní firma GROUDE s.r.o. se sídlem Rozvojová zóna 573, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 14.11.2006 do 30.11.2006. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo schválit konečné znění kupní smlouvy.“

Usnesení č. 52/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje těchto nemovitostí:

·        st.p.č. 630 o výměře 2429 m2,

·        budovu na st.p.č. 630 bez čp/če 

·        p.p.č. 2407/174 o výměře 5509 m2,

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Doručené nabídky na odkoupení musí obsahovat zejména:

·        návrh kupní ceny

·        podrobný popis záměru využití nemovitostí

·        časový harmonogram realizace záměru.

Usnesení č. 53/2008:

Zastupitelstvo města přijalo stížnost podepsanou šestnácti osobami na hluk způsobovaný provozem sportovního areálu na koupališti. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města zasláním dopisu se stanoviskem, že město Janovice nad Úhlavou se bude stížností dále zabývat po doručení znaleckého posudku, který prokazatelně doloží, že provozem sportovního areálu jsou porušovány platné normy z hlediska nadměrného hluku.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 3.3.2008.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ