USNESENÍ Č.4 - 28.8.2003 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.4 - 28.8.2003

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.4 - 28.8.2003

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 28.8.2003

 

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Bod 56/2003                               

ZM zvolilo do návrhové komise Milana Taichmana, Ing.Jaroslava Rožně, MVDr.Ladislava Vyskočila.

Bod 57/2003

ZM zvolilo jako ověřovatele zápisu Mgr.Ingrid Kasíkovou a Karla Turonyho.

Bod 58/2003

ZM provedlo kontrolu usnesení ze dne 22.5.2003 a konstatuje :

-          z bodů 42,43,44,45,46, 47/2003 nevyplynuly žádné úkoly

-          bod 48,49,50/2003 –  prodej bytů probíhá dle platných předpisů

-          bod 51 a 52/2003 –  vyhlášky byly zveřejněny

-          bod 53/2003 – rozhodnutí ZM písemně sděleno Sportovní unii okresu Domažlice

-          bod 54/2003 – nájemní smlouva s p.Oravcem byla podepsána

-          bod 55/2003 – zpracování změny územního plánu bylo zadáno.

Bod 59/2003

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období 22.5.2003 – 28.8.2003.

Bod 60/2003

ZM rozhodlo zamítnout vyhlášení záměru prodeje části pozemkové parcely číslo 1234/3 v k.ú.Petrovice.

Bod 61/2003

ZM rozhodlo zamítnout vyhlášení záměru prodeje části pozemkové parcely číslo  941/4 v k.ú.Spůle.

Bod 62/2003

ZM navrhuje vyhlásit záměr pronajmout část pozemkové parcely číslo 941/4 v k.ú. Spůle o výměře cca 50m2.

Bod 63/2003

ZM vyhlašuje záměr pronajmout pozemkovou parcelu číslo 2132/9 v k.ú.Janovice nad Úhlavou o celkové výměře 1 837 m2 a stavební parcely číslo 504 v k.ú.Janovice nad Úhlavou o celkové výměře 50 m2.

Bod 64/2003

ZM schvaluje 2.úpravu rozpočtu na rok 2003 tak, jak byla předložena finančním výborem s touto úpravou :

výdaje v položce „Školství – ZŠ“ se navyšují o částku 200 000,- Kč.

Bod 65/2003

ZM schvaluje znění smlouvy o využívání systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu mezi městem Janovice nad Úhlavou a právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání včetně přílohy, která stanovuje cenu.

Bod 66/2003

ZM zamítlo žádost paní Kateřiny Divišové aby na byt, kde je v nájmu byl mimořádně vyhlášen záměr prodeje.

Bod 67/2003

ZM bere na vědomí vyhodnocení vodohospodářské infrastruktury za 1.pololetí roku 2003 tak, jak bylo předloženo provozovatelem, firmou Vodospol s.r.o.Klatovy.

Bod 68/2003

ZM bere na vědomí informaci o přijetí dotace z  Fondu solidarity Evropské unie ve výši 3 747 600,- Kč a o využití přidělené dotace.

Bod 69/2003

ZM bere na vědomí informaci o průběhu prodeje bytů.

Bod 70/2003

ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě za 1.pololetí 2003 tak, jak byla předložena obvodním oddělením Policie ČR v Nýrsku.

Bod 71/2003

ZM bere na vědomí Protokol o kontrole provedené Českou školní inspekcí v Masarykově základní škole v Janovicích nad Úhlavou.

Bod 72/2003

ZM rozhodlo, že město Janovice nad Úhlavou nebude soudní cestou zasahovat do plánovaného prodeje objektu bývalé školy v Ondřejovicích.

Bod 73/2003

ZM rozhodlo směnit pozemkové parcely číslo 22/4 a 25/6 v k.ú.Janovice nad Úhlavou o celkové výměře 224 m2, jejichž vlastníkem je město Janovice nad Úhlavou,  za pozemkovou parcelu číslo 25/7 v k.ú.Janovice nad Úhlavou o celkové výměře 217 m2, jejíž vlastníkem je pan Ing.Vladislav Viták.

Bod 74/2003

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 4/2003 o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

Bod 75/2003

ZM bere na vědomí rozhodnutí o přijetí „Dotace do povodňového fondu obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002“ ve výši 3 182 528,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ