USNESENÍ Č. 05/2006 - 31.08.2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 05/2006 - 31.08.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 05/2006 - 31.08.2006

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 31.08.2006

Bod 64/2006                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Karla Altmana, Ing. Ivana Bědajánka a Josefa Korčíka.

Bod 65/2006

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Turonyho a Ing. Vincenta Tringelu.

Bod 66/2006

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 29.06.2006 a konstatuje :

 • z bodů 45,46, 48, 56, 57/2006 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
 • bod 47/2006 – kontrola dokončení úkolů vyplývajících z předchozích kontrol usnesení

bod 37/2006 – odkoupení p.p.č. 328/3 v k.ú. Janovice n.Ú. je dokončeno, 

bod 39/2006 – směna pozemků mezi městem a JZD Budovatel je dokončena

bod 40/2006 – prodej st.p.č. 809 v k.ú. Janovice n.Ú. je dokončen

bod 41/2006 – prodej p.p.č. 315/6 a 315/7 v k.ú. Janovice n.Ú. - rozhodnutí bylo znovu projednáno a schváleno pod bodem 50/2006

bod 42/2006 – infoboxy –  informační box je instalován na budově MěÚ a bude zprovozněn do 08.09.2006

bod 43/2006 – bezúplatný převod pozemků na fotbalovém hřišti – převod byl 

dokončen

bod 44/2006 – prodej stp.č. 707 a okolních pozemků v Rozvojové zóně Miroslavu Vackovi – prodej byl dokončen

 • bod 49/2006 – podnájemní smlouva č.j. 43 byla založena v evidenci města
 • bod 50/2006 – prodej p.p.č. 315/6 a 315/7 v k.ú. Janovice n.Ú. manželům Keřlíkovým byl dokončen
 • bod 51/2006 – směna pozemků mezi městem a V.Kroupou a V. Kroupou je připravena
 • bod 52/2006 – rozhodnutí o prodeji části p.p.č. 52/1 v k.ú. Dubová Lhota bylo oznámeno kupujícímu (ZČP), který připravuje realizaci prodeje
 • bod 53/2006 – rozhodnutí zastupitelstva bylo oznámeno Ing. Karle Štěpáníkové – pokud bude podána žádost o pronájem, bude projednána radou města
 • bod 54/2006 – projednání závěrečného účtu a Zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2005 – zjištěné nedostatky byly odstraněny ve stanovených termínech a zpráva o odstranění byla podána Krajskému úřadu
 • bod 55/2006 – upravený rozpočet předán účetní města
 • bod 58/2006 – text usnesení byl zaslán firmě Develop-start spol. s r.o. (zatím nebylo doručeno žádné vyjádření)
 • bod 59/2006 – prodej nemovitostí firmě Intertell spol. s r.o. byl dokončen
 • bod 60, 61, 62/2006 – schválené podnájemní smlouvy byly podepsány a založeny v evidenci města
 • bod 63/2006 – podle schválených termínů budou svolávána jednání rady a zastupitelstva

Bod 67/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 328/3 v k.ú. Janovice nad Úhlavou o celkové výměře 555 m2,  zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena ve výši 20.180,- Kč. Kupujícím je paní Ivana Fraundorfer, 339 01 Klatovy čp. 508. Veškeré náklady související s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 01.08.2006 do 18.08.2006.

Bod 68/2006

Zastupitelstvo města odložilo projednávání prodeje p.p.č. 80/1, 80/3, 81/1, 84/1, 84/2 v k.ú. Rohozno do příštího řádného jednání zastupitelstva města.

Bod 69/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo převzít bezúplatným převodem do vlastnictví p.p.č. 75 o výměře 510 m2 a p.p.č. 76 o výměře 869 m2, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Zastupitelstvo města souhlasí s bezplatným trvalým věcným břemenem stávajících kněžských hrobových míst a hrobových míst patronů církve. Zastupitelstvo města souhlasí, aby se Město Janovice nad Úhlavou podílelo částkou 6.000,- Kč na úhradě nákladů spojených s převodem.

Bod 70/2006

Zastupitelstvo města odložilo projednávání požadavku Mateřské školy Janovice nad Úhlavou o příspěvku na rok 2006. Požadavek bude projednán při schvalování 3. úpravy rozpočtu města na rok 2006.

Bod 71/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 14/06 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. podnájemcem TRIVEL, Strážov 3, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je evidována pod č.j. 47.

Bod 72/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 15/06 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. podnájemcem Janem Šlajsem, Dešenice 72, 340 22 Nýrsko. Smlouva je evidována pod č.j. 48.

Bod 73/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o podnájmu nebytových prostor č. 17/06 a 18/06 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. podnájemcem Jiří Šrámek – TOUR TRANS, Dolany 114, 339 01 Klatovy. Smlouvy jsou evidovány pod č.j. 49 a 50.

Bod 74/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo o termínu konání jednání zastupitelstva města dne 12.10.2006, kde bude projednána 3. úprava rozpočtu na rok 2006.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 31.08.2006

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ