USNESENÍ Č. 02/2006 - 30.03.2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 02/2006 - 30.03.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 02/2006 - 30.03.2006

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 30.03.2006

Bod 16/2006                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Petra Martina, Ing. Jaroslava Rožně a Milana Taichmana.

Bod 17/2006

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Josefa Korčíka a Jiřího Lokaje.

Bod 18/2006

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 09.02.2006 a konstatuje :

  • z bodů 01, 02, 03, 14 a 15/2006 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • bod 04 a 05/2006 – schválené podnájemní smlouvy založeny v evidenci města
  • bod 06/2006 – OZV č. 01/2006 byla dle zákona o obcích zveřejněna a poté zaslána právnímu odboru krajského úřadu; původní zrušená vyhláška byla vyřazena z evidence předpisů města
  • bod 07/2006 – zrušená OZV č. 04/2003 byla vyřazena z evidence předpisů města
  • bod  08/2006 – výše poplatku byla zapracována do OZV č. 01/2005
  • bod 09/2006 –
  • bod 10/2006 – schválená úprava byla zapracována do rozpočtu 2006
  • bod 11/2006 – schválený bezúplatný převod je vyřizován
  • bod 12/2006 – usnesení o schválení zadání změny č. 3 územního plánu bylo předáno zpracovateli
  • bod 13/2006 – záležitost ve věci žaloby rodiny Divišových byla ukončena.
Bod 19/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 20/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. CHARISMA EYEWEAR DISTRIBUTION s.r.o.  Smlouva je evidována pod č.j. 37.

Bod 20/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 03/2006 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  JAMU Handels s.r.o. Smlouva je evidována pod      č.j. 38.

Bod 21/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 04/2006 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  UVEX ČR s.r.o. Smlouva je evidována pod č.j. 39.

Bod 22/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 05/2006 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  OLHO Technik Czech spol. s r.o.. Smlouva je evidována pod č.j. 40.

Bod 23/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 07/2006 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  ELTIS EUROPE s.r.o. Smlouva je evidována pod č.j. 41.

Bod 24/2006 Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 248 o celkové výměře 111 m2 a p.p.č. 249 o celkové výměře 1588 m2, to vše v k.ú. Spůle, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícími jsou manželé Marie a Vratislav Kuželíkovi, 340 21 Janovice nad Úhlavou 268. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu od 09.02.2006 do 01.03.2006.   Bod 25/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo, že Město Janovice nad Úhlavou požádá o členství v Dobrovolném svazku obcí Úhlava. Vyřízením žádosti v souladu se stanovami Dobrovolného svazku obcí Úhlava pověřuje starostu města.

Bod 26/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo o názvu ulice v nově budované obytné zóně připravované pro výstavbu rodinných domů. Ulice bude mít název „Pod Vodárnou“.

Bod 27/2006

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 50/2006 Sb. odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města s platností od 01.01.2006.

Bod 28/2006

V souladu s usnesením č. 100/2003 ze dne 18.12.2003 rozhodlo zastupitelstvo města prodat 16 pozemkových parcel připravených pro výstavbu rodinných domů, které vzniknou rozdělením pozemkové parcely číslo 2660 v k.ú. Janovice nad Úhlavou na základě geometrického plánu. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 6.3.2006 do 24.3.2006. Zároveň zastupitelstvo města rozhodlo, že prodej stavebních parcel bude realizován prostřednictvím realitní kanceláře, která bude vybrána na základě poptávky.

Zastupitelstvo města rozhodlo, že kupní cena stavebních parcel v lokalitě „Obytná zóna Klenovská ulice“ bude stanovena ve výši 800,- za 1 m2. V případě, že kupující do 5ti let od podpisu kupní smlouvy předloží Městu Janovice nad Úhlavou pravomocné kolaudační rozhodnutí, ze kterého je zřejmé, že na předmětné prodané stavební parcele byl vystaven obytný dům,  bude kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny ve výši 220,- Kč za 1 m2. Zastupitelstvo města zároveň projednalo smlouvu o budoucí smlouvě kupní a s jejím zněním souhlasí.

Tímto usnesením ruší zastupitelstvo města usnesení č. 157/2005 ze dne 22.12.2005.

Bod 29/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo, že poskytne na rok 2006 příspěvek na provoz Lékařské služby první pomoci v Nýrsku ve výši 33.219,- Kč.

Bod 30/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 29 ze dne 21.04.2001 odkoupit od Pozemkového fondu ČR p.p.č. 328/3 o celkové výměře 555 m2 za cenu 20.180,- Kč. Zastupitelstvo města trvá na tom, aby převáděný pozemek nebyl skutečně zatížen právy třetích osob.

Bod 31/2006

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s §67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, že zastupitelstvo města bude mít ve volebním období  2006 – 2010 devět členů.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 30.03.2006.

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ