USNESENÍ Č.9 - 20.10.2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.9 - 20.10.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.9 - 20.10.2005

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 20.10.2005

Bod 116/2005                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise MVDr. Ladislava Vyskočila a Jiřího Lokaje.

Bod 117/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele Ing. Ivana Bědajánka a Josefa Čudu.

Bod 118/2005

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 29.9.2005 a konstatuje :

·          z bodů 102, 103, 104/2005 nevyplynuly konkrétní úkoly

·          body 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113/2005 – schválené podnájemní smlouvy byly podepsány všemi účastníky a založeny do evidence

·          bod 111/2005 – podnájemní smlouva na pronájem kanceláře s firmou ANČA s.r.o. nebyla podepsána; smluvní strany se dohodly, že podnájemce si zřídí kancelář v pronajatých prostorech objektu kuchyně

·          bod 114/2005 – rozhodnutí o prodeji bylo oznámeno firmě D–PERFECT a byl zaslán návrh smlouvy – připomínkovaný návrh smlouvy bude projednáván 20.10.2005

·          bod 115/2005 – darovací smlouva byla podepsána; práce na opravě opěrné zdi kostela byly zahájeny

Bod 119/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 25.8.2005 do 20.10.2005.

Bod 120/2005

Zastupitelstvo města schvaluje 2. úpravu rozpočtu města na rok 2005 s celkovými výdaji ve výši 32 092 440,- Kč a s celkovými příjmy ve výši 35 350 380,- Kč.

Bod 121/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbor hospodaření s vodohospodářskou infrastrukturou za období od 1.1.2005 do 31.7.2005, který předložil provozovatel, Vodospol s.r.o.

Bod 122/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2085/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou panu Vladimíru Hostkovi, bytem Podsedky 379, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem a kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí prodávající. Záměr prodeje byl zveřejněn od 5.10.2005 do 20.10.2005.

Bod 123/2005

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu uzavřenou v souladu s usneseními zastupitelstva města č. 88/2005 ze dne 25.8.2005 a č. 114/2005 ze dne 29.9.2005 s těmito změnami :

a) V čl. IV. kupní smlouvy se vypouští text : „a to ve dvou splátkách. Před podpisem této smlouvy uhradí kupující zálohu ve výši 600000,- Kč. Doplatek ve výši 400000,- Kč uhradí kupující do 7 dnů po nabytí právní moci vkladu do katastru nemovitostí.“

b) V čl. V. kupní smlouvy se vypouští text : „o dohodnutou odchylku“ a nahrazuje se textem :  „o odchylku maximálně do výše 3%.“

Bod 124/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 20/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  Tomášem Hledíkem, Na Ostromeči 177, 340 34 Plánice.  Smlouva je evidována pod č.j. 32.

Bod 125/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 23/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  M&M Catering, s.r.o.  Smlouva je evidována pod č.j. 33.

Bod 126/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s usneseními 25/2004 a 26/2004 zahájit realizaci prodeje uvolněné bytové jednotky čp. 289/2 v Janovicích nad Úhlavou. Prodej proběhne tzv. „obálkovou metodou“ s minimální kupní cenou 400 000,- Kč. Bytová jednotka bude prodána zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

 

V Janovicích nad Úhlavou 20.10.2005.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ