USNESENÍ Č.7 - 25.8.2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.7 - 25.8.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.7 - 25.8.2005

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 25.08.2005

 

Bod 83/2005                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Josefa Čudu, Karla Turonyho a Ing. Petra Martina

Bod 84/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele Ing. Ivana Bědajánka a Evu Valachovou.

Bod 85/2005

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 23.06.2005 a konstatuje :

·          z bodů 71, 72, 73, 74, 78, 80, 81/2005 nevyplynuly konkrétní úkoly

·          bod 75/2005 – mezi městem a OLHO-Technik s.r.o. byla podepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě, po dokončení stavby proběhne vlastní prodej

·          bod 76/2005 – prodej pozemku panu Janu Koblerovi vyřizuje Realitní kancelář Jiří Novotný, Nýrsko

·          bod 77/2005 – prodej ESO přístřešků v Rozvojové zóně byl zahájen

·          bod 79/2005 – pro jednání rady města jsou připravovány podklady pro případné příspěvky na opravu asfaltových povrchů

·          bod 82/2005 – podle schválené úpravy rozpočtu je postupováno při jednotlivých akcích; dodatečně schválený příspěvek na dopravní obslužnost bude znovu projednáván

Bod 86/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 24.06.2005 – 25.08.2005.

Bod 87/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí „Studii využití bývalých kasáren Janovice nad Úhlavou“, kterou předložila společnost Develop-start spol. s r.o.

Bod 88/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat st.p.č. 631 o výměře 2435 m2 a stavbu bez čp/če stojící na st.p.č. 631, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou. Nemovitosti budou prodány za účelem vybudování 32 bytových jednotek a budou prodány kupujícímu, který nabídne nejvýhodnější podmínky pro vybudování bytových jednotek. Výběr kupujícího musí být schválen zastupitelstvem města. Kupní cena je stanovena ve výši 1 000 000,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí prodávající. Záměr prodeje byl zveřejněn od 2.8.2005 do 19.8.2005.

Bod 89/2005

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu, která byla uzavřena dne 17.9.2004 mezi Městem Janovice nad Úhlavou a společností Develop-start spol. s r.o.

Bod 90/2005

Zastupitelstvo města zamítlo nabídku Ministerstva obrany ČR k převodu stavby čp. 186 stojící na st.p.č. 464 v k.ú. Janovice nad Úhlavou - objekt ubytovna ev.č. Ministerstva obrany CE 03-15-01/č do vlastnictví Města Janovice nad Úhlavou. Ministerstvo obrany ČR nabídlo nemovitost k převodu za cenu 10 641 660,- Kč.

Bod 91/2005

Zastupitelstvo města zamítlo žádost pana Dušana Reitmajera, Petrovice 49, 340 22 Nýrsko, o odkoupení p.p.č. 10/1 a p.p.č. 16/2 v k.ú. Petrovice.

Bod 92/2005

Zastupitelstvo města zamítlo nabídku manželů Josefa a Heleny Majerových, Petrovice 1, 340 22 Nýrsko, na vykoupení p.p.č. 117/5 v k.ú. Petrovice.

Bod 93/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 85 f) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o prominutí pohledávky ve výši 39 909,40 Kč.

Bod 94/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo, že v roce 2005 poskytne Plzeňskému kraji příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 122 940,- Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Bod 95/2005

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Klatovy a Městem Janovice nad Úhlavou a schválené rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje pod č.j. LPVV/5924/03.

Bod 96/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat zamítavé stanovisko k žádosti společnosti TIMEX Zdice s.r.o. o stanovení průzkumného území Dlažov pro ložiskový průzkum výhradního ložiska vyhrazeného nerostu – radioaktivní nerosty. Žádost byla doručena Městu Janovice nad Úhlavou prostřednictvím Ministerstva životního prostředí dne 14.7.2005.

Bod 97/2005

Zastupitelstvo města souhlasí s ukončením činnosti svazku měst a obcí „Vodárenské sdružení obcí Voda“ a navrhuje jeho zrušení likvidací v souladu s § 51, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Bod 98/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo o výši kupní ceny bytové jednotky čp. 281/4 v Janovicích nad Úhlavou. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 400 000,- . V prodeji bude pokračováno prostřednictvím realitní kanceláře tzv. „obálkovou metodou“.

Bod 99/2005

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, příspěvková organizace.

Bod 100/2005

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy.

Bod 101/2005

Zastupitelstvo města se seznámilo s projektovou dokumentací pro územní řízení na akci „Technická vybavenost – Obytná zóna Klenovská ulice, Janovice nad Úhlavou“ a určuje následující závazné regulativy pro výstavbu v této lokalitě :

·          počet rodinných domů - 16

·          podlažnost – RD budou mít 1 nadzemní podlaží (NP) + využitelné podkroví, nadezdívka nad pozednicí max. 1,5 m; v případě podsklepení bude výška 1.NP max. 1 m nad úrovní chodníku před RD

·          garáž součástí RD, nebudou povolovány samostatné garáže

·          uliční čára RD – 5,5 metru od hranice pozemku

·          střecha – sedlová, max. polovalba  od vaznice výše; sklon od 35° do 45°; orientace hřeben kolmo ke komunikaci

·          oplocení do ulice – sokl do výšky max. 450 mm, sloupky do výšky max. 1350 mm, výplň mezi sloupky max. 1700mm

·          zastavění pozemku max. 30 %.

 

V Janovicích nad Úhlavou 25.8.2005.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ