USNESENÍ Č.9 - 21.10.2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.9 - 21.10.2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.9 - 21.10.2004

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 21.10.2004

 

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Bod 90/2004                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Josefa Korčíka, Ing. Vincenta Tringelu a Milana Taichmana.

Bod 91/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Josefa Čudu a Mgr. Ingrid Kasíkovou.

Bod 92/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 5.10.2004 a konstatuje :

  • z bodů 86 a 87 /2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • bod 88/2004 – kontrola usnesení – bod 84/2004 stále zůstává v projednávání; jedná se výběr pojišťovny na pojištění areálu kasáren – řeší rada města na základě pověření zastupitelstva
  • bod 89/2004 – darovací smlouva byla podepsána dne 5.10.2004, návrh na vklad do KN proveden ve středu 13.10.2004

Bod 93/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období 5.10.2004 – 21.10.2004.

Bod 94/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemkové parcely číslo 238/2 v k.ú. Hvízdalka z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.

Bod 95/2004

Zastupitelstvo města schvaluje „Zadání změny č. 2 územního plánu města Janovice nad Úhlavou“ s tím, že byly vypuštěny lokality 2/10, 2/12, 2/13.

Bod 96/2004

Zastupitelstvo města schválilo předložené „Zadání změny č. 2 územního plánu města Janovice nad Úhlavou“.

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s odst. 2 § 31 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním  řádu ve znění pozdějších předpisů o sloučení projednání konceptu a návrhu „Zadání změny č. 2 územního plánu města Janovice nad Úhlavou“.

Bod 97/2004

Zastupitelstvo města ukládá paní Janě Dudové, stavebnímu technikovi MěÚ, obeslání všech žadatelů se sdělením o vyřízení jejich požadavku. Dále ukládá pořízení návrhu změny č. 2 územního plánu města Janovice nad Úhlavou podle veřejnoprávně projednaného a schváleného zadání.

Bod 98/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo, že navrhne do rozpočtu na rok 2005 částku 6 000 000,- Kč na vybudování plynofikace obcí Veselí  a Spůle.

O plynofikaci obce Dubová Lhota bude jednáno po získání potřebných informací.

Bod 99/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou za školní rok 2003/2004.

Bod 100/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Janovice nad Úhlavou za školní rok 2003/2004 a bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Janovice nad Úhlavou za rok 2003.

Bod 101/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě za 1. pololetí roku 2004 ve služebním obvodu Policie ČR Nýrsko.

 

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 21.10.2004.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ