USNESENÍ Č.4 - 22.6.2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.4 - 22.6.2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.4 - 22.6.2004

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 22.6.2004

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Bod 32/2004                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Vincenta Tringelu, Evu Valachovou, Karla Turonyho.

Bod 33/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Mgr.Ingrid Kasíkovou a Josefa Korčíka.

Bod 34/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 30.03.2004 a konstatuje :

  • z bodů 21, 22, 23, 24/2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • bod 25, 26, 27/2004 - 2. kolo prodeje bylo zahájeno, nájemcům byl zaslán dopis s nabídkou a prodeje probíhají
  • bod 28/2004 – vyhláška o místních poplatcích byla zveřejněna na 15 dnů a nabyla účinnosti dne 16.5.2004
  • bod 29/2004 – rozhodnutí o zamítnutí příspěvku na LSPP bylo písemně oznámeno Městu Nýrsko
  • bod 30/2004  - prodej volného bytu 283/6; do 31.5.2004 nebyl byt prodán, proto byl prodej zadán realitní kanceláři Müller – Reality / Immobilien s.r.o. Klatovy 
  • bod 31/2004 – záměr města prodat byty v č.p. 271, 295, 296, 297, 298 byl zveřejněn a může se vyhlásit .

Bod 35/2004

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města v období od 29.04.2004 do 22.06.2004.

Bod 36/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje bytů v domech č.p. 271, 295, 296, 297 na st.p. č. 291, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2  v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Bod 37/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo, že prodej bytů, jehož záměr byl vyhlášen rozhodnutím v bodě číslo 36/2004 tohoto usnesení, bude zahájen v červenci 2004.

Bod 38/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje pozemkové parcely číslo 64 v k.ú Rohozno.

Bod 39/2004

Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemkovou parcelu v Rohozně panu Karlu Tichému. Prodejní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Veškeré náklady související s prodejem hradí kupující.

Bod 40/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje části pozemkové parcely číslo 25/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Bod 41/2004

Zastupitelstvo rozhodlo prodat část pozemkové parcely v Janovicích nad Úhlavou manželům Evě Semelové a Pavlu Semelovi. Výměra bude stanovena geometrickým zaměřením. Prodejní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Veškeré náklady související s prodejem hradí kupující.

Bod 42/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit od paní Anny Polákové pozemkovou parcelu v Dubové Lhotě. Prodejní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Veškeré náklady související s prodejem hradí kupující.

Bod 43/2004

Zastupitelstvo města navrhuje provést směnu pozemkových parcel v k.ú. Janovice nad Úhlavou mezi městem Janovice nad Úhlavou na straně jedné a Olgou Jansovou a2 a Karlem Novákem na straně druhé.

Bod 44/2004

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření za rok 2003 tak, jak byl předložen předsedou finančního výboru.

Bod 45/2004

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2003

Bod 46/2004

Zastupitelstvo města schvaluje 1. úpravu rozpočtu na rok 2004 s následující úpravou : v položce „Školství – ZŠ (školní jídelna - opravy a údržba)“ se navyšují výdaje o 20 000,- Kč.

Bod 47/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo, že v nebytovém prostoru v č.p. 297 budou provedeny stavební úpravy, na základě kterých bude tento prostor kolaudován jako byt. Stavební úpravy hradí vlastník, tj. město Janovice nad Úhlavou.

Bod 48/2004

Zastupitelstvo města schvaluje plán jednání rady města a zastupitelstva města na 2.pololetí roku 2004.

Bod 49/2004

Zastupitelstvo města schvaluje na základě stanoviska odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 5.5.2004 návrh změny č.1 územního plánu města Janovice nad Úhlavou.

Bod 50/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci “Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko Klatovy“, které dne 21.6.2004 rozhodlo, že nájemcem a provozovatelem úpravny vody v Milencích a skupinového vodovodu bude od 1.1.2004 firma Vodospol s.r.o.

Bod 51/2004

Zastupitelstvo města jmenovalo komisi, která posoudí soupis movitého majetku nabízeného k převodu Ministerstvem obrany České republiky městu Janovice nad Úhlavou. S výsledkem posouzení seznámí zastupitelstvo města na příštím jednání. Komise byla jmenována ve složení : Mgr. Michal Linhart, Václav Vojta, Karel Altman, Ing. Vincent Tringela, Bc. Jiří Šulc.

Bod 52/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o zrušení veřejné obchodní soutěže Projekt a jeho realizace : maximální využití objektu bývalých kasáren Janovice nad Úhlavou, která byla zveřejněna v Obchodním věstníku pod zn. 190669-16/04 dne 21.04.2004 a dne 22.04.2004 na Centrální adrese pod zn. 10684168ZV01.

Bod 53/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu pracovní skupiny o provedení studie, která se zabývala možností plynofikace obcí Veselí, Spůle, Dubová Lhota. Zprávu předložil člen zastupitelstva města Ing. Jaroslav Rožeň.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ